معرفی روستای دستجان

اسامی دانشجویان دستجان

اسامی دانشجویان دستجان

* یاسر دستجانی(مهندسی برق)

*مهدی دستجانی(مهندسی برق)

*عباس دستجانی(مهندسی برق)

*سجاددستجانی(مهندسی ؟؟؟؟؟)

*محمددستجانی،علی(تربیت معلم)

*علیرضا اسفندانیان(گرافیک)

*سعیددستجانی(هوشبری)

*حسین دستجانی(روانشناس)

*مهدی دستجانی(مدیریت؟؟؟؟؟)

*محمد عبدلی(حقوق)

*اکبردستجانی،عیسی(حقوق)

*مهدی دستجانی(مهندسی برق)

*علی اکبردستجانی،محرم(برق)

* مهدی دستجانی(حقوق)

*صادق دستجانی(گرافیک) 

*صادق دستجانی(طلبه) 

*علیرضادستجانی(طلبه)

*وحیددستجانی(طلبه)

*علی حسین دستجانی(طلبه)

*رضادستجانی(طلبه)

*علی دستجانی(کشاورزی)

*محمددستجانی،شمس الله(؟؟؟؟؟)

* محمد دستجانی،اسماعیل(؟؟؟؟)

*حسین دستجانی،ابراهیم(؟؟؟؟)

*محسن دستجانی،حسین(ریاضیات)

*مجیددستجانی،حسین(ریاضیات)

*مجتبی دستجانی(حقوق)

*مجتبی دستجانی(روانشناسی)

*مسعوددستجانی(مهندسی کامپیوتر)

* امیر دستجانی،حسین(مهندسی برق)

* محمدرضادستجانی،اسد(؟؟؟؟؟)

*مهرداددستجانی،حسن(کامپیوتر)

* مهرداددستجانی،علیرضا(کامپیوتر)

*حمید فراهانی (گرافیک)

اگر کسی از قلم افتاده کمک کنید تا بروز باشیم،

درقسمت نظر اسم ورشته را نام ببرید.

 با ارز شرمندگی ما اسم هیچ خانومی را نداشتیم اگر خود خانوم مایل بود اسم و رشته را برامون نظر بذاره تا کامل کنم.                                                     


برچسب‌ها: دانشجویان دستجان, دستجان

[ پنجشنبه پانزدهم دی 1390 ] [ 14:33 ] [ علی ] [ ]